Autoritatea superioară de decizie a FIRST BANK S.A. este Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”). AGA poate fi ordinară sau extraordinară.

 

AGA ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul maxim prevăzut de lege, calculat de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele atribuții:   

 • Discută și aprobă situațiile financiare anuale (bilanț, contul de profit, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar), pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și raportului prezentat de auditorul financiar, și decide cu privire la distribuirea profitului.
 • Numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și asigură includerea în Consiliul de Administrație a unui număr corespunzator de membri neexecutivi cu experiență în scopul de a îndeplini atribuțiile în ceea ce privește controlul intern.
 • Fixează remunerația membrilor Consiliului de  Administrație.
 • Dă descărcare de gestiune membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar precedent.
 • Numește sau înlocuiește președintele și membrii Comitetului de Audit.
 • Numește sau demite auditorul financiar pentru fiecare an fiscal.
 • Aprobă bugetul financiar pentru anul fiscal urmator.
 • Aprobă strategia generală.
 • Dezbate și decide cu privire la orice alte probleme înscrise pe ordinea de zi.

 

AGA extraordinară se întrunește ori de câte ori va fi necesar să se ia o hotarâre pentru:

 • Schimbarea formei juridice a Băncii.
 • Aprobarea mutării sediului.
 • Aprobarea schimbării obiectului de activitate.
 • Modificarea duratei Băncii sau dizolvarea anticipată a Băncii și deschiderea procedurii de insolvență a Băncii în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 • Majorarea sau diminuarea capitalului social sau completarea acestuia prin emisiunea de noi acțiuni.
 • Fuziunea cu altă societate sau divizarea Băncii.
 • Aprobarea cu privire la înființarea, modificarea sau desființarea de filiale.
 • Aprobarea cu privire la achiziția sau înstrăinarea participațiilor Băncii în alte entități, cu excepția tranzacțiilor menționate în art 17.1. de mai jos.
 • Conversia acțiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau o clasă de obligațiuni în altă categorie sau în  acțiuni.
 • Aprobă orice potențială achiziție, înstrăinarea, închirierea, schimbul sau constituirea de garantii asupra activelor Băncii, a căror valoare excede jumătate din valoarea contabilă a activelor Băncii.
 • Aprobă orice modificare la Actul Constitutiv.

 

Toţi acţionarii pot participa la adunările generale ale acţionarilor, personal sau printr-un reprezentant. Acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor în baza unei procuri speciale ce va fi depusă la Bancă cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de adunarea respectivă.

Personalul nostru dedicat îţi stă la dispoziție pentru orice informații despre produsele și serviciile noastre la tel: 021 303 69 69 sau 0800 801 802.

Bine ai venit la noi! Vrem să-ți oferim o și mai bună experiență de navigare!

Folosim cookie-uri necesare funcționării site-ului nostru și analizării performanței, pentru a-ți oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele tale, precum și pentru activitatea de marketing a băncii și a partenerilor săi. Dacă ești de acord să utilizăm aceste cookies, te rugăm să apeși butonul "Sunt OK" de mai jos. De asemenea, ai libertatea de a alege tipurile de cookies pe care ești de acord să le folosim; mai multe informații, inclusiv detalii cu privire la modul în care poți șterge/bloca anumite cookie-uri după acceptarea lor, regăsești citind Politica de Cookies.

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function() {(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)} ; h._hjSettings= {hjid:1201617,hjsv:6} ; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');