First Bank S.A. (denumită în continuare ''Banca''), persoană juridică română cu sediul social în Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, București, cod unic de înregistrare 7025592, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/27.02.1995 și la Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999, în calitate de operator de date, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("RGPD"), ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor, și ale oricăror alte reglementări legale aplicabile, cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.

1. Ce date cu caracter personal ne veți furniza?

În vederea contactării agenților First Bank prin serviciul de consiliere video și audio (denumit în continuare „serviciu de consiliere video”) și al achiziționării produselor oferite prin acest serviciu, respectiv pachetul de cont curent, creditul de nevoi personale, cardul de credit, depozitul la termen și serviciul de internet banking, este necesar să furnizați Băncii următoarele date cu caracter personal:

Numele și prenumele, copia actului de identitate și datele din actul de identitate incluzând cod numeric personal, adresa de domiciliu, data și locul nașterii, cetățenia, numele mamei înainte de căsătorie, adresa de e-mail, număr de telefon, ocupație, educație, stare civilă, număr de persoane în întreținere, limba de comunicare în relația cu Banca, date referitoare la istoricul dumneavoastră în câmpul muncii (ex. tipul de activitate remunerată pe care o desfășurați, vechimea totală în muncă, datele de identificare ale plătitorului venitului pe care îl realizați, data de începere a serviciului actual, etc.), venitul declarat autorităților fiscale, cod client (dacă este cazul), opțiunea de produs, produsele accesate anterior (dacă este cazul), date privind bunurile deținute, informații despre situația dumneavoastră locativă, date referitoare la fraudulenți (dacă este cazul), date legate de produse de tip credit deținute (ex. date negative, date pozitive legate de istoricul de creditare), date referitoare la cheltuielile dumneavoastră, atât cele de natura creditului (ex.rate pe care le plătiți pentru alte credite deținute), cât și alte cheltuieli (ex.impozite, chirii, asigurări, pensii alimentare, alte drepturi de rețineri etc.), scopul și natura relației cu Banca, sursa fondurilor, date privind angajatorul, codul IBAN al contului deschis de dumneavoastră la o altă bancă din România, informații despre relația dumneavoastră cu alte bănci, imaginea facială și vocea dumneavoastră, statutul dumneavoastră de persoană expusă politic, date cu privire la calitatea de beneficiar real și informații despre rezidența dumneavoastră fiscală.

Totodată, First Bank va utiliza imaginea dumneavoastră facială, transpusă în template biometric, pentru identificarea dumneavoastră în relația cu Banca, în scopul utilizării serviciului video, așa cum este detaliat mai jos. Înțelegem că aceste date sunt importante pentru dumneavoastră. Tocmai de aceea, First Bank vă asigură că va prelucra aceste date cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru a vă putea facilita accesul la portofoliul de produse financiar-bancare pe care vi le punem la dispoziție prin serviciul de consiliere video și audio, care nu necesită prezența dumneavoastră în cadrul unei sucursale First Bank, datele cu caracter personal menționate în secțiunea anterioară sunt prelucrate pentru îndeplinirea următoarelor scopuri:

 • pentru identificarea dumneavoastră prin prelucrarea imaginii faciale, transpusă în date biometrice pe baza consimțământului dumneavoastră, în temeiul art. 6 lit. a) si 9 alin. 2) lit. a) din RGDP;
 • pentru înregistrarea sesiunii video-audio pe baza consimțământului dumneavoastră, în temeiul art. 6 lit. a) RGDP;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Băncii de cunoaștere a clientelei, de prevenire a infracțiunilor de spălare a banilor și a finanțării terorismului, în temeiul art. 6 lit. c) RGPD;
 • pentru a întreprinde verificări în vederea diminuării riscului de fraudă, inclusiv verificarea validității cărții de identitate, în temeiul art. 6 lit. c) si f) RGPD;
 • pentru a verifica dacă sunteți client al Băncii și pentru a verifica situația serviciilor și produselor pe care le-ați achiziționat de la First Bank, respectiv pentru a evalua dacă sunteți eligibil pentru produsele solicitate din punct de vedere al limitei de vârsta și al situației veniturilor și cheltuielilor dumneavoastră, precum și al solvabilității dumneavoastră în scopul ofertării dumneavoastră, în temeiul art.6 lit. b) și f) RGPD;
 • pentru a facilita, completa sau confirma informații despre produsele pe care le alegeți, precum și pentru a vă comunica ofertele indicative și documentele necesare contractării produselor financiar-bancare ale First Bank, respectiv pentru furnizarea serviciilor și produselor pentru care optați și pe care doriți să le achiziționați, în temeiul art.6 lit. b) RGPD;
 • pentru a obține opinia dumneavoastră cu privire la experiența utilizării serviciului de consiliere video și audio pentru îmbunătățirea serviciilor și produselor Băncii, achiziționate prin intermediul acestui serviciu, în temeiul art.6 lit. f) RGPD;
 • pentru a putea furniza informații în cazul unor reclamații și cereri, în temeiul art.6 lit. c) sau f) RGPD;
 • dacă veți solicita aceasta, pentru înrolarea dumneavoastră la Certsign S.A, în scopul eliberării unui certificat calificat pentru semnătură electronică,  în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD;
 • pentru realizarea unui interes legitim al operatorului, cum ar fi pentru apărarea unui drept în instanță sau pentru aplicarea unor măsuri de interes public (măsuri de prevenire a spălării banilor sau finanțării terorismului), în temeiul Art. 6 lit. f) și art. 9 alin. 2) litera f) sau g) RGPD.

First Bank va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal existente în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare a Finanțelor (ANAF) și ale Centralei Riscului de Credit, pe baza consimțământului dumneavoastră, în temeiul art. 6 lit.a) din RGPD, respectiv în bazele de date ale Biroului de Credit și ale Arhivei Electronice a Garanțiilor Mobiliare, în temeiul interesului legitim al Băncii pentru aplicarea regulilor prudențiale, conform art. 6 lit.f) din RGPD.

Astfel, pentru identificarea dumneavoastră și pentru a lua măsurile necesare în vederea diminuării riscurilor de fraudă, agentul desemnat să preia apelul dumneavoastră vă va solicita la începutul sesiunii să prezentați documentul de identitate. Documentul de identitate va fi fotografiat, fie de către agent, fie de către dumnevoastră. Totodată, agentul vă va solicita permisiunea să vă fotografieze chipul. În situația în care documentul de identitate va fi fotografiat de către dumneavoastră, veți fi invitat să îl încărcați într-un formular prezentat de agent pe ecran, astfel încât acesta să ajungă în posesia Băncii.

Pe baza acordului dumneavoastră, fotografia actului de identitate va fi comparată cu fotografia chipului dumneavoastră realizată de agent, prin intermediul unei aplicații de face biometrics.În vederea realizării acestei comparații, aplicația va realiza două modele biometrice pe baza caracteristicilor feței dumneavoastră, așa cum apare aceasta în cele două fotografii. Caracteristicile ce vor fi analizate în vederea realizării modelelor biometrice sunt următoarele: forma ochilor, a sprâncenelor, forma buzelor, a nasului, a maxilarului; textura pielii și eventualele alunițe sau riduri. Aceste caracteristici vor fi convertite într-un cod matematic, câte unul pentru fiecare fotografie. Similititudinea celor două fotografii va fi analizată prin compararea acestor două coduri matematice. Generarea codurilor matematice este un proces unidirecțional, în sensul că nu există posibilitatea reconstruirii imaginii dumneavoastre faciale. Nici fotografiile mai sus menționate și nici codurile generate nu vor fi stocate de către contractorul extern, ci vor fi șterse imediat după ce acesta comunică Băncii rezultatul comparării acestora.

În situația în care nu veți fi de acord cu această procedură, sesiunea de consiliere audio-video va lua sfârșit și veți fi invitat într-o sucursală First Bank în vederea continuării procesului de achiziționare a produselor dorite.

Totodată, în temeiul art. 6 lit. f) din RGPD, copia actului dumneavoastră de identitate va fi verificată, prin intermediul aplicației Onfido Ltd , din perspectiva riscului contrafacerii, în vederea confirmării validității acesteia.

Pe baza acordului dumneavoastră, sesiunea audio-video va fi înregistrată în vederea asigurării dovezii interacțiunii cu dumneavoastră și a realizării verificărilor necesare din perspectiva  îndeplinirii obligațiilor vizând cunoașterea clientelei, prevenirea spălării banilor, finanțarea terorismului și diminuarea riscului de fraudă.

Refuzul dumneavoastră de a vă fi prelucrate datele cu caracter personal, atunci când vi se solicită acordul în acest sens, consemnat prin bifarea căsuțelor „nu sunt de acord” sau „nu accept”, ori exprimat verbal în timpul sesiunii de consiliere video și audio, va avea drept consecință întreruperea sesiunii de consiliere video și audio și a procesului de achiziționare a produselor prin serviciul de consiliere video-audio. În cazul în care sunteți interesat/ă de produsele First Bank, aveți posibilitatea de a vă prezenta la cea mai apropiată sucursală a First Bank, pentru a discuta cu un reprezentant al Băncii, beneficiind astfel de consiliere financiar – bancară corespunzătoare situației dumneavoastră.

Totodată, în situația în care vă veți exprima opțiunea de a beneficia de un certificat calificat pentru semnătură digitală prin intermediul CertSign, verificările mai sus menționate realizate pentru identificarea dumneavoastră prin prelucrarea imaginii faciale, transpusă în date biometrice, pentru îndeplinirea obligațiilor vizând cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, respectiv pentru verificările necesare diminuării riscului de fraudă, inclusiv verificarea validității cărții de identitate, vor fi realizate de către First Bank și în numele CertSign, ca împuternicit CertSign. Aceste date, inclusiv partea din înregistrarea sesiunii video-audio referitoare la aceste verificări, vor fi puse la dispoziția CertSign, care le va prelucra în scopurile mai sus menționate, în condițiile menționate în prezenta Notă de informare și în nota de informare CertSign ce va fi pusă la dispoziție în timpul sesiunii audio video. 

3. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi stocate pentru o perioadă de timp determinată, într-o locație securizată și în conformitate cu termenele și prevederile legale. Atât înregistrarea sesiunii de consiliere audio-video, cât și celelalte date cu caracter personal prelucrate pe perioada desfășurării acesteia vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încetării relației contractuale cu Banca aferente produselor și serviciilor achiziționate prin intermediul sesiunii de consiliere audio-video, exceptând situația în care există prevederi legale care obligă Banca să păstreze datele pentru o perioadă mai lungă sau un alt temei justificativ. În situația în care nu ați achiziționat nici un produs/serviciu bancar prin intermediul sesiunii video-audio, în lipsa unui alt temei justificativ legal, datele dumneavoastră vor fi șterse în 30 de zile. Datele cu caracter personal ce vor fi puse la dispoziția CertSign în situația în care veți opta pentru obținerea unui certificat calificat pentru semnătură digitală prin intermediul CertSign vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării valabilității fiecărui certificat emis pentru dumneavoastră. Datele vor putea fi prelucrate și după această dată, atunci când există o obligație legală sau un interes legitim în acest sens (ex. în situația apariției unui litigiu).  

Menționăm că template-ul biometric creat prin compararea imaginii dumneavoastră faciale nu se stochează, fiind șters imediat ce a fost generat rezultatul operației de comparare descris în cadrul secțiunii 2) a prezentei Note de informare.

4. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

În situația în care refuzați procesarea datelor cu caracter personal mai sus menționate, sesiunea de consiliere audio-video va lua sfârșit și veți fi invitat într-o sucursală a Băncii pentru continuarea procesului de achiziționare a serviciilor și a produselor dorite. 

5. Persoanele Împuternicite, destinatarii datelor și transferul datelor

Orice operațiune de transfer a datelor cu caracter personal se va face numai cu respectarea cerințelor impuse de legislația din România și RGPD. 

În vederea realizării scopurilor prelucrării, o parte sau toate datele cu caracter personal mai sus menționate vor putea fi dezvăluite unor parteneri contractuali, cum ar fi furnizorii aplicațiilor și sistemelor IT ale operatorului, furnizorul de validare a cărții de identitate, avocați, consultanți, contabili, cenzori, auditori, etc. Acești furnizori acționează în numele și pe seama First Bank S.A., respectând cerințele legale și măsurile de securitate și confidențialitate a datelor prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor. 

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competențelor acestora și legislației aplicabile, cum ar fi Banca Națională a României, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, etc.

Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

În cazul în care datele dumneavoastră vor fi transferate în afara României, respectiv în UE/EEA, First Bank va lua toate garanțiile legale prevăzute pentru un asemenea transfer, conform RGDP, urmând ca prezenta Notă de informare să fie actualizată. 

Totodată, în cazul în care veți opta pentru obținerea unui certificat calificat pentru semnătură digitală prin intermediul CertSign, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către First Bank și în calitate de împuternicit CertSign.

6. Operatori de date

Precizăm că Biroul de Credit, Arhiva Electronică a Garanțiilor Mobiliare, Centrala Riscului de Credit și ANAF au calitatea de operatori de date. Pentru operațiunile de prelucrare realizate de aceștia, incluzând exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor în legătură cu aceste operațiuni, vă puteți adresa lor, folosind datele de contact publicate pe website-urile lor oficiale. În situația în care operațiunile de prelucrare a datelor se realizează de către First Bank prin interogarea bazelor de date ale acestor entități, drepturile dumneavoastră privind protecția datelor pot fi exercitate prin realizarea unei cereri transmisă și către First Bank, conform secțiunii 8) a prezentei Note de Informare.

7. Securitatea prelucrării datelor

Banca garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din RGPD.

8. Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor 

Potrivit legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele drepturi prevăzute de articolele 12-22 din RGPD:

 • dreptul de informare cu privire la datele prelucrate, scopul prelucrării datelor, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele precum și la celelalte informații prevăzute de art. 12 și 13 din RGPD,
 • dreptul de acces la datele cu caracter personal, conform art. 15 din RGPD,
 • dreptul de rectificare a datelor conform art. 16 din RGPD,
 • dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din RGPD,
 • dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor, conform art. 18 din RGPD,
 • dreptul de a solicita notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele, în cazul în care au intervenit rectificări sau ștergeri ale datelor dumneavoastră, conform art. 19 din RGPD;
 • dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din RGPD,
 • dreptul de a obiecta ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, conform art. art. 21 din RGPD,
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, efectuată exclusiv prin mijloace automate, conform art. 22 din RGPD.

Totodată, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, atunci când prelucrarea se întemeiază pe acesta (art. 7 lit. a) din RGPD). Într-un asemenea caz, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza acordului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la First Bank pe care o puteți comunica la sediul nostru din București, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, Sector 1 sau pe e-mail la adresa office@firstbank.ro sau dpo@firstbank.ro. Cererea dumneavoastră va fi analizată, urmând să primiți un răspuns în termen de o lună de la data primirii ei de către First Bank, conform legii.

De asemenea, potrivit prevederilor RGDP, aveți dreptul de a vă adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru prelucrările realizate de First Bank pentru CertSign, dumneavoastră beneficiați de asemenea de drepturile mai sus menționate, cu mențiunea că exercitarea acestora se va putea face potrivit Notei de informare vizând prelucrarea datelor dumneavoastră de către CertSign, notă de informare ce vă va fi adusă la cunoștință în timpul sesiunii audio video, dacă veți opta pentru obținerea unui certificat digital calificat.

 

Bine ai venit la noi! Vrem să-ți oferim o și mai bună experiență de navigare!

Folosim cookie-uri necesare funcționării site-ului nostru și analizării performanței, pentru a-ți oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele tale, precum și pentru activitatea de marketing a băncii și a partenerilor săi. Dacă ești de acord să utilizăm aceste cookies, te rugăm să apeși butonul "Sunt OK" de mai jos. De asemenea, ai libertatea de a alege tipurile de cookies pe care ești de acord să le folosim; mai multe informații, inclusiv detalii cu privire la modul în care poți șterge/bloca anumite cookie-uri după acceptarea lor, regăsești citind Politica de Cookies.

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function() {(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)} ; h._hjSettings= {hjid:1201617,hjsv:6} ; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');